dr Katarzyna Szulc


NAJWAŻNIEJSZY DOROBEK NAUKOWY

Katarzyna Szulc (Bobrukiewicz) – Doktor nauk biologicznych, naukowiec, biolog, algolog oraz pedagog z ponad 10 letnią praktyką w zawodzie. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym pierwszego współczesnego Klucza do oznaczania fitobentosu w Polsce stworzonego na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Uczestniczka licznych szkoleń, staży i sympozjów naukowych w kraju i zagranicą m.in. staż nt. „Ecohydrology and Biomarkers” w Joint Research Centre (JRC), The European Commission's in-house science service, Ispra (Italy). Prowadząca lub współprowadząca wielu szkoleń i warsztatów m.in. dla pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w zakresie metodyki poboru prób fitobentosowych oraz oznaczania okrzemek w ramach projektu pt. Nadzór merytoryczny nad poborem prób i oznaczaniem fitobentosu w rzekach i jeziorach wraz z opracowaniem oceny stanu i klucza do oznaczania fitobentosu. Wykonawca lub współwykonawca wielu projektów naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu biologicznej oceny jakości wód, ekspert w dziedzinie biomonitoringu. Laureatka nagród i stypendiów naukowych przyznawanych m.in. przez władze Uniwersytetu Łódzkiego jak i przez międzynarodowe jury.

 

Książki

 • Bąk M., Witkowski A., Żelazna-Wieczorek J., Wojtal A. Z., Szczepocka E., Szulc K., Szulc B. 2012. Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wyd. 1. Warszawa.

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 • Bobrukiewicz K. 2008.Okrzemki w ocenie biologicznej jakości wody na przykładzie Jeziora Staw koło Suwałk. [W:] K. Gwoździński (red.), Bory Tucholskie i inne obszary leśne. Ochrona, monitoring, edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 61-73
 • Sitkowska M., Bobrukiewicz K. 2009. Desmidie – najpiękniejsze glony świata. Kosmos - Problemy Nauk Biologicznych. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika. Tom 58, Numer 1-2 (282-283). Warszawa: 173-178
 • Szulc K., Szulc B. 2011. Badanie wpływu wybranych parametrów fizykochemicznych wody na zbiorowiska okrzemek w Rezerwacie torfowiskowym Rąbień (Polska Centralna) [W:] K. Gwoździński (red.), Bory Tucholskie i inne obszary leśne. Ochrona, monitoring, edukacja. Pa-Res Publishing Sp. Z o. o.: 85-94
 • Szulc K., Szulc B. 2011. Indeks TDI (Trophic Diatom Index) w ocenie eutrofizacji wód rzeki Pilicy [W:] K. Gwoździński (red.), Bory Tucholskie i inne obszary leśne. Ochrona, monitoring, edukacja. Pa-Res Publishing Sp. Z o. o.: 95-104
 • Szulc K., Szulc B. 2012. Diatom communities of the “Korzeń” National Nature Reserve in the central Poland [in:] J. Forysiak, L. Kucharski, M. Ziułkiewicz (reds.), Peatlands in semi-natural landscape – their transformation and the possibility of protection, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 31–40 (1,16 arkusza wydawniczego)
 • Szulc B., Szulc K. 2013. The use of the Biological Diatom Index (BDI) for the assessment of water quality in the Pilica River, Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies vol. 42(2): 188-194
 • Szczepocka E., Szulc B., Szulc K., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek J. 2014. Diatom indices in the biological assessment of the water quality based on the example of a small lowland river. Oceanological and Hydrobiological Studies, 43 (3): 265-273.
 • Szulc K., Besenyei L., Szulc B., Rakowska B. 2014. Diatomological aspects of the Fenn’s and Whixall Mosses complex (Shropshire, UK). Oceanological and Hydrobiological Studies, 43 (3): 274-282.
 • Szulc B., Jurczak T., Szulc K. 2015. The influence of the ecohydrological rehabilitation in the cascade of the Arturówek reservoirs in Łódź (Central Poland) on the cyanobacterial and algae blooming. Oceanological and Hydrobiological Studies, 44 (2): 236-244.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionu (ZPORR), Diałanie 2.6
  Projekt “Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
 • Projekt badawczy krajowy, indywidualny przyznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  „Glony torfowisk o różnym stopniu degradacji”
 • Badania własne Zakładu Algologii na lata 2009-2010, pt. „Zbiorowiska glonów w naturalnych, zdegradowanych i renaturyzowanych ekosystemach wodnych”
 • Projekt badawczy międzynarodowy, zespołowy przyznany przez: EU project BiodivERsA
  “PEATBOG: pollution, precipitation and temperature impacts on peatland biodiversity and biogeochemistry”
 • Dotacja przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych w ramach przygotowania rozprawy habilitacyjnej.
  „Zbiorowiska okrzemek i desmidii wybranych torfowisk Polski”
 • Dotacja przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych w ramach przygotowania rozprawy habilitacyjnej.
  „Zbiorowiska okrzemek i desmidii wybranych torfowisk Polski i Wielkiej Brytanii”
 • Stypendium Socrates/Erasmus, University of Wolverhampton, Wielka Brytania
  „A comparison of the diatom communities of selected peat bog pools with different pHs during autumn at Fenn’s and Whixall Mosses in the United Kingdom”
 • Staż „Badania zespołu bentosu kompleksu torfowiskowego Fenn’s and Whixall Meres and Mosses”
  University of Wolverhampton, UK
 • Staż „Ecohydrology and Biomarkres”
  Joint Research Centre (JRC), The European Commission's in-house science service, Ispra (Italy)
 • Staż w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN), Łódź

Szkolenia i warsztaty

 • „Technika PCR i jej zastosowania” , Blirt S. A., dział DNA-Gdańsk,
 • „Zastosowanie technik molekularnych w taksonomii glonów”, Uniwersytet Gdański
 • IV Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe pt. „Toksyczne zakwity sinic w wodach słodkich i słonawych”.
 • Warsztaty „Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki”, StatSoft,
 • Warsztaty „Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona”
 • Warsztaty „Cyanobacteria, diatoms and green algae”